عکس عاشقانه و بسیار زیبا کنار پنجره

پنجـــره را بـاز کن
و از ایــن هــوای مطبوع بــارانی لـذت ببـــر
خوشـبختانه
باران ارث پـــدر هیچــکس نیست . . .امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.